บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดกิจกรรมเปิดบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ทางส่วนราชการจังหวัดระยอง สื่อมวลชน ตลอดจนผู้นำชุมชน ได้เข้ามาเยี่ยมชม อาคาร “นิทรรศน์พรรณพฤกษาและศูนย์เลิศพนานุรักษ์”

by Kodangkhao

วันที่ 22 กันยายน 65 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดกิจกรรมเปิดบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ทางส่วนราชการจังหวัดระยอง สื่อมวลชน ตลอดจนผู้นำชุมชน ได้เข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 ตลอดจนการออกแบบอาคาร “นิทรรศน์พรรณพฤกษาและศูนย์เลิศพนานุรักษ์” ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ PTTLNG ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุดจังหวัดระยอง

โดยได้มีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565
ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานจาก LNG สู่การออกแบบอาคารสำนักงานพร้อมระบบนิเวศน์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชื่อ“อาคารนิทรรศ์พรรณพฤกษา “ หมายถึง อาคารจัดแสดงพันธุ์พืชต่างๆ เป็นอาคารประหยัดหลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการออกแบบ ใช้ความเย็นจาก LNG ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย PTTLNG ได้ออกแบบตัวอาคารให้มีเอกลักษณ์ที่สื่อถึงถังเก็บ LNG ถือเป็นองค์ประกอบหลักของสถานีแอลเอ็นจี ที่เห็นและบ่งบอกได้อย่างชัดเจน เป็นอาคารสำนักงานที่มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน มีการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังนำความเย็นเหลือทิ้งของ LNG มาใช้ประโยชน์ในระบบปรับอากาศของอาคาร เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและเป็นมิตรกับธรรมชาติ เปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกปล่อยสูญเปล่าให้กลายเป็นประโยชน์ ทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ตลอดทั้งปี ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดระยองได้ในอนาคต

 

ในส่วนของศูนย์เลิศพนานุรักษ์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่า PTTLNG ได้ออกแบบโดยสะท้อนแนวคิดหลักของการประสานกันอย่างลงตัวระหว่างอุตสาหกรรมและธรรมชาติ ภูมิทัศน์โดยรอบจึงออกแบบให้มีระบบนิเวศที่หลากหลาย มีป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทต่างๆ โดยการขุดขยายบริเวณที่ลุ่มเดิมให้กว้างและลึกมากขึ้น

 

ตลอดจนนำแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมๆ กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศดั้งเดิม นำ“ต้นแฟบ”ไม้พุ่มเนื้อแข็ง ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่น ของพื้นที่ “หนองแฟบ” รวมถึงการพรรณไม้พื้นถิ่นกว่า 200 ชนิด มาปลูก ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้ง อาทิ สังคมพืชป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าเสม็ด และพืชชายน้ำ เพื่อความหลากหลายของระบบนิเวศ และเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับป่าไม้มากที่สุด

เพื่อให้การปลูกป่าโดยใช้หลักวิชาการ ควบคู่ไปกับการปลูกป่า 3 อย่างนั้น เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชเสมือนป่าไม้จริง และเมื่อป่าเติบโตอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็ยังจะสะท้อนประโยชน์กลับมาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความ “พอกิน” “พออยู่” และ “พอใช้” ตามรอยกระแสพระราชดำรัส ศูนย์เลิศพนานุรักษ์ ของ PTTLNG จึงเป็นการประสานกันระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศน์ ซึ่งแสดงถึงการอยู่ร่วมกันของ อุตสาหกรรมและธรรมชาติได้อย่างลงตัวการปลูกอย่างยั่งยืนป่าและระบบนิเวศภายในสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 มีความใกล้เคียงกับป่ามากที่สุด

 

PTTLNG ในฐานะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของประทศ มีภารกิจในการให้บริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มุ่งมั่นในการใช้พลังงานสะอาด พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ low carbon โดยใช้พลังงานหมุนเวียนจากการติดตั้ง โซลาร์เซลล์และกังหันลม ภายในสถานีแอลเอ็นจี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ในด้านพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเติบโตและแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม ปตท. ในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศเพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : คุณจุฑารัตน์ พิทักษ์วาทิน โทรศัพท์ 084- 874 1963 คุณวรัญญู วรธงไชย โทรศัพท์ 094-289 4904

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More