ระยอง จัดกิจกรรมเปิดป่า เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่า 100 ไร่ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาจอมแห

by Kodangkhao

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ เขาจอมแห ม. 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง น.ส.กัลยา ประสิทธิ์ภาค นายอำเภอนิคมพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาจอมแหโดยมี ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน นาย สรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ นายกิตติพล แต่งผิว พนักงานป่าไม้อาวุโส

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นายอมรเทพ เล็กโล่ง นายกเทศมนตรีตำบลมะขามคูู่่ ผู้บริหารและพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน

ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ้ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองร่วมกับเทศบาลตำบลมะขามคู่ และเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนดูแลป๋าเขาจอมแห ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการที่ดีในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในระดับประเทศโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาจอมแห มีการดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 5 ปี โครงการได้มีการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมของป่าเขาจอมแห เป็นจำนวน 100 ไร่ มีการปลูกต้นไม้ จำนวน15,000 ต้น ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ 26 ชนิด อาทิพันธุ์ไม้ป่า ไม้ดอก และไม้ผล

โดยมีการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาได้แก่ การดูแลวัชพืช การวัดการเจริญเติบโต และการทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้เกิดป่าที่สมบูรณ์ เป็นต้นแบบและเกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืน จากความสำเร็จดังกล่าว โครงการนี้สามารถดูดซับก๊ซเรือนกระจกได้โดยเฉลี่ย 360 ตันคาร์บอนไดร์ออกไซด์เทียบเท่า เพื่อให้เป็นการบูรณาการผืนบำแห่งนี้ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ผู้บริหารโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จึงมีนโยบายผลักดันให้มีการพัฒนาพื้นที่ป่าเขาจอมแห ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เกิดการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ และรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นาย สรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ กล่าวว่านโยบายและเจตจำนงของ ปตท.ซึ่งตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวมุ่งสู่การลดกรปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 15 ภายในปี 2030 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 สร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าปลูกป่าเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ ภายในปี 2030 เพื่อประเทศชาติและลูกหลานไทยทุกคน ทั้งนี้พื้นที่ป่าเขาจอมแห เขตเทศบาลตำบลมะขามคู่เปรียบเสมือนประตูสูจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ตันน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยอง โรงแยกก๊ซธรรมชาติระยอง จึงมีเจตจำนงที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สมบุรณ์ พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติของจังหวัดระยอง นำไปสู่การต่อยอดส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน

โรงแยกก๊ซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสมดุล บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่เขาจอมแห ในพื้นที่เขาจอมแห ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และโรงงานอุดลาหกรรม โดยได้จัดกิจกรรมตั้งแต่ปี พ ศ. 2561 – 2565 ปัจจุบันได้ปลูกและชอมแซมต้นไม้กว่า 15,000 ตัน ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ 26 ชนิด บนพื้นที่ 100 ไร่ ภายในงานมีพิธีเปิดมีการยิงหนังสติ๊กโดยใช้ลูกสะบ้ามอญ การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกปา 100 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน มีการบรรยายในหัวข้อ “พลังงานสะอาดและก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน” โดยคุณณัฐชาติ เจิดนภาพันธุ์ CEO บริษัท REACC จำกัด รวมไปถึงการออกบูทให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงและประโยชน์ของชันโรง จากวิสาหกิจชุมชนชันโรงมะขามคู่

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More