อบจ.ระยอง จับมือภาคีเครือข่าย เปลี่ยนระยอง เป็นเมืองสุขภาวะด้วยกระบวนการเรียนรู้ มุ่งยกยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU “โครงการจัดทำผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จังหวัดระยอง

ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.ระยอง สถาบันอาศรมศิลป์ สสส.สถาบันการเรียนรู้ทุกของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง หรือ RILA มีนายประสาน พฤกษาชาติ รอง นายก อบจ.ระยอง นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการ สสส.น.ส.สุภาภรณ์ ดำรงพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ สสจ.ระยอง นายแพทย์ภูษิต ทรัพย์สมพล ผอ.รพ.ระยอง นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมผู้บริหาร อปท.ภาคีเครือข่าย 10 องค์กร ร่วมลงนามฯ

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มุ่งขับเคลื่อนการมีสภาพแวดล้อมเมืองและธรรมชาติที่ดี สะอาด ปลอดภัย การมีแหล่งผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ มีโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงให้คนคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยสามารถดูแลรักษาความอยู่ดีมีสุขของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวิถีสุขภาวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More