คณะบริหารธุรกิจ มจพ.จัดสัมมนาวิชาการ “บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้นำธุรกิจ

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม” INNOVATIVE LEADERSHIP FOR THAILAND IN THE NEXT CHAPTER โดยเปิดเผยว่า งานสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต X-DBA รุ่นที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ปีนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้นำเชิงนวัตกรรม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรของเราไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งเทคนิคในการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผู้นำเชิงนวัตกรรม เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยในการแข่งขันกับชาติอื่นในโลก รวมถึงผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ

การจัดงานสัมมนาวิชาการ “บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรมว่า โลกปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การศึกษาแบบ 4.0 ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้วงการการศึกษาต้องปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งในอดีตรูปแบบการเรียนการสอนครูจะเป็นผู้หาความรู้ผ่านหนังสือแล้วนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหา แต่ในอนาคต นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ Chat GPT จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Cloud ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถค้นหาคำตอบผ่านการตั้งคำถามจากสิ่งที่สงสัยได้ทันที

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ ผู้นำกับการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), ดร.นิรันดร์ จาวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิ้ล พร๊อพเพอร์ตี้ คอนเซ้าติ้ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาเรน โดยมีการพูดถึงคุณสมบัติของผู้นำที่จะนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกนวัตกกรรม แต่ต้องเข้าใจและรู้ลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในองค์กรผ่านการสื่อสารกับคนในองค์กรและติดตามผลลัพธ์กับทุกกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More