อบจ.ระยอง จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อนำผลการประชุมมาปรับปรุงรายงานผลการศึกษาโครงการศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง

by Kodangkhao

วันที่ 10 มี.ค. 66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำโดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อนำผลการประชุมมาปรับปรุงรายงานผลการศึกษาโครงการศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง และโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และบ้านพักผู้สูงอายุครบวงจร (Senior complex)องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีภารกิจในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง ปี 2565 มีจำนวนร้อยละ 14 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ของประซากรระยอง ในปี 2585 รวมถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส่งผลให้มีความต้องการบริการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลภาวะพึ่งพิง จึงขอใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมป่าไม้บริเวณด้านหลังสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เพื่อให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น บริการฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลอยู่ที่บ้านได้ให้กับประชาชนในจังหวัดระยองและพื้นที่ส่วนหนึ่งดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์สำหรับผู้สูงอายุ

โดยให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เพื่อเป็นแหล่งบริการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีทักษะดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างชาญฉลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำรายงานฯ ซึ่งในกระบวนการศึกษาจัดทำรายงานฯ จะมีการรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ และรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการวางแผนดำเนินงานสถานภาพปัจจุบันของการศึกษาและจัดทำรายงานฯ อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นฯ ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่ใกล้และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการแล้ว และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อโครงการอย่างรอบด้านที่สุด ก่อนที่จะสรุปประเด็นที่ได้รับจากทุกฝ่ายมาประกอบการกลั่นกรองโครงการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุม ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุม ฉัตรนิภา บีช รีสอร์ท บาย หมอเส็ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยได้เชิญผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา (รัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ) ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการมีโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ 4 ตำบลแกลง, หมู่ที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สื่อมวลซน และประชาชนทั่วไปหลังจากการประชุมรับฟังความเห็นครั้งนี้แล้ว ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินสรุปการประชุมและนำความคิดเห็นที่ได้ มาปรับปรุงรายงานการศึกษาและกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More