พิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

by Kodangkhao

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางมอบใบปริญญาชีวิต พร้อมกล่าวให้โอวาทให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวรายงานพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

นายวันชัย นารีรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี และภาคทำภูมิปัญญาศึกษา 6 เดือน โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น

โดยการเรียนการสอนสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือ ให้ความรู้ และดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า “สุขภาพดี มีภูมิปัญญา พร้อมจิตอาสาพัฒนาสังคม” นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5- 7 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตร คือ มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทำแบบทดสอบรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทำภูมิปัญญาศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จึงได้จัดพิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5 – 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนญาติพี่น้องและผู้ร่วมงาน

สมสัณห์ เอี่ยมศิลป์ : รายงาน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More