บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566

by Kodangkhao

เด็กเยาวชน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่วัดคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ถวายเป็นพระราชกุศล  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ ร่วมกับ วัดคลองจาก พระครูพิทักษ์บูรเขต เจ้าอาวาสวัดคองมะนาว เจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสังวรอาจารวัตร เจ้าอาวาสวัดคลองจาก นายอาภากร เจริญผล นายกองค์บริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถวายราชสดุดี วัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคําสอน ได้ร่วมกิจกรรมในพุทธศาสนา มีจิตสํานึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมพุทธศาสนา

โดยมีพระนักเทศน์ชื่อดัง พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดไร่ป่า มาอบรมเทศนา เพื่อให้ศึกษาเรียนรู้ความรู้อื่นๆ เช่นการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ และพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน จากนั้น นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยผู้ปกครองเด็ก ได้ร่วมกันมอบผ้าไตรให้นาคสามเณร จำนวน 45 รูป พระครูพิทักษ์บูรเขต เจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้การบรรพชาสามเณร และกล่าวสัมโมทนียกถา

ธนเดช เดชะเทศ : รายงาน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราด

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More