อบต.ตาขัน เปิดงานวันมันเทศและของดีบ้านฉัน ครั้งที่ 20 “ชมเชียร์”การแข่งขัน ลงแขก ปลูกมันเทศ

by Kodangkhao

วันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานเปิด งานวันมันเทศและของดีบ้านฉันประจำปี 2566 โดยมี นายกำพล บุญประจวบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ร่วมพิธี มีประชาชนเดินทางเข้าเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

งานวันมันเทศและของดีบ้านฉัน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทนแล้ง และเป็นพืชประจำถิ่น เป็นอัตลักษณ์ของตำบลตาขัน ซึ่งการปลูกมันเทศจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร รวมทั้ง เป็นการปลูกพืชเสริมรายได้หลังทำนาข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนในตำบลตาขัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่ชน ให้คนรุ่นหลัง นักเรียน ประชาชน ทั่วไป ได้รู้จัก เรียนรู้ สัมผัสกับอาชีพประจำถิ่น พืชประจำถิ่น ได้แก่ มันเทศ ของดีตาขัน ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลตาขัน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณี ให้ ได้ทราบว่ามันเทศ สามารถแปรรูปได้หลากหลายและสามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งคาวและหวาน รวมทั้งมีคุณประโยชน์ทางยาตั้งแต่ยอด จนถึงหัวมัน ก่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากมันเทศเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วสามารถไถกลบเถามันเทศเป็นปุ๋ย บำรุงดินได้เป็นการอนุรักษ์ดิน

งานวันมันเทศและของดีบ้านฉัน ได้ถูกประกาศให้เป็นงานประเพณีของตำบลตาขัน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยความมีน้ำใจ ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน การร่วมแรงร่วมใจ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทดแทนการใช้เงินในการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลตาขัน ที่ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังร่วมกันสืบสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป เหมือนดังคำขวัญที่ว่า “บ้านเก่าถิ่นนายแสง นิราศเมืองแกลงจารึกกวีประเพณีลงแขก หนองตะแบกถิ่นมันเทศ ตาขันเขตอุทยานการศึกษา หลวงพ่อภาสื่อพระธรรมนำใจ” นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้หลังฤดูการทำนาข้าวให้แก่เกษตรกรเป็นไปตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้พื้นดินอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า

ภายในงาน มีกิจกรรม สร้างสีสัน และจัดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน คือการแข่งขันปลูกมันเทศ โดยวิธี ลงแขก ผู้เข้าแข่งขัน ล้วนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศในพื้นที่ตำบลตาขัน การแข่งขันเริ่มจากการไถดินให้เป็นร่อง ที่เรียกว่าการ ยกร่อง จากนั้นใส่ปุ๋ย แล้วจึงค่อยปลูกมัน ท่ามกลางกองเชียร์ ที่มาสร้างความสนุกสนาน ครื้นเครง ซึ่งการปลูกมันเทศโดยวิธีลงแขก ยังเป็นอาชีพและวิธีการ ที่ชาวตำบลตาขัน ทำอยู่ จนทำให้มันเทศกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่

You may also like