โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง มอบหมวกติดเข็มตราสัญลักษณ์นักเรียนใหม่ มุ่งปลูกจิตสำนึกรักสถาบันวันเกียรติยศ

by Kodangkhao

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ก.ค.67 ณ โรงแรมโกลเต้นท์ ชิตี้ ระยอง นายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง ให้เกียรติเป็นประธานใน งาน “วันเกียรติยศ”ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายอุทิศ ซื่อประเสริฐ นายก อบต.นาตาขวัญ นายมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานประธานได้เปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะนักเรียนอัญเชิญตราสัญลักษณ์โรงเรียน ซึ่งพิธีดังกล่าวดูเรียบง่ายและสวยงาม นอกจากนี้คณะผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้ร่วมมอบหมวกและเข็มกลัดตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้กับนักเรียนใหม่

นายมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่าการจัดพิธีวันเกียรติยศ ถือเป็นพิธีการที่สำคัญยิ่งของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท แห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทรงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โปรดการศึกษาค้นคว้า และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทรงงานเพื่อส่วนรวม เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปและเชิดชูสถาบันตามคำขวัญของโรงเรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริ”

ในการนี้โรงเรียนได้จัดพิธีสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกปีการศึกษา เป็นแบบอย่างและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองมีการประดับหมวกและมอบเข็มพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 216 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 44 คน นักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 278 คน

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More