กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชาสัมพันธ์และประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

by Kodangkhao

วันที่26กค.65 ณ ศาลาสมาคมประมงสุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณอ่าวมะขามป้อม ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

นางสาวอุษา สุขประเสริฐ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ศึกษาโครงการ ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเชาะชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาตามแนวทางการจัดการชายฝั่งด้วยระบบกลุ่มหาด อย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศึกษาตามระบบกลุ่มหาดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลก่อน เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง และเพื่อออกแบบรายละเอียดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา

ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งบริเวณอ่าวมะขามป้อม ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาออกแบบตามผลการศึกษาตามร่างแผนหลักแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินการศึกษาต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ครั้ง เพื่อชี้แจงโครงการ สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 “เพื่อนำเสนอข้อมูล ทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง นำเสนอรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบโครงการ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการศึกษาโครงการ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุม

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More